WARUNKI REZERWACJI I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

 

Staywin.pl Bartosz Wilczyński – firma, pod którą Bartosz Wilczyński (zwany dalej „Staywin”), będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, prowadzi działalność gospodarczą, z siedzibą w Gdańsku 80-453, ul. Kunickiego 39, numer NIP:5842430933.
Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Staywin.
Apartament lub Lokal – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej staywin.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali(zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Staywin, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Staywin.
2. Staywin oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
3. Zawierając umowę najmu ze Staywin, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr. 133/1997 pozycja 833).

§ 2
Rezerwacja
1. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej www.staywin.pl.
2. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.staywin.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient, po rezerwacji Apartamentu, otrzymuje drogą e-mailową (na adres e-mailowy wskazany przez Klienta przy rezerwacji Apartamentu) potwierdzenie dokonania rezerwacji Apartamentu (zwane dalej „Potwierdzeniem Rezerwacji””), zawierające opis Apartamentu, miejsce, czas i opłatę za najem oraz sposób zapłaty. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail Klient ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji w ciągu 24h. Potwierdzenie Rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu Apartamentu na warunkach określonych w Potwierdzeniu Rezerwacji i w niniejszych Ogólnych Warunkach, które stanowią integralną część umowy najmu.
4. Zdjęcia i opisy na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

§ 3
Opłata za usługę i warunki płatności:
1. Opłata za wynajem apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w Potwierdzeniu Rezerwacji (§ 2 ust. 3 Ogólnych Warunków).
2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w Potwierdzeniu Rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług.
3. Opłata za usługę nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.

4. Istnieje możliwość wykupienia łóżeczka dziecięcego i miejsca parkingowego za dodatkową opłatą (rezerwacji i opłaty miejsca parkingowego dokonuje się w momencie dokonywania rezerwacji). Klient powinien zgłosić chęć wykupienia łóżeczka dziecięcego przed przyjazdem, a opłaty dokonać w momencie zameldowania. Opłata za wykupienie łóżeczka wynosi 123 złote.

5. Istnieje możliwość pobytu w apartamencie ze zwierzęciem, jeżeli jego waga nie przekracza 10 kg. Klient powinien zgłosić chęć pobytu w apartamencie ze zwierzęciem przed przyjazdem, a opłaty dokonać w momencie zameldowania. Opłata za pobyt ze zwierzęciem wynosi 100 złotych. Jeżeli jednak pobyt trwa dłużej niż tydzień, opłata za pobyt ze zwierzęciem będzie ustalana indywidualnie. 

6. Dokonując rezerwacji online Klient zabezpiecza rezerwację kartą płatniczą. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej płatność pobierana jest w dowolnym momencie, zazwyczaj następnego dnia po jej dokonaniu. W przypadku rezerwacji, zabezpieczonej możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji do 7 dni przed zakwaterowaniem, obciążenie karty następuje najwcześniej 7 dni przed zakwaterowaniem w apartamencie. 
7. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Staywin ma prawo dokonać preautoryzacji w wysokości 400 zł na poczet kaucji. Kaucja jest nieoprocentowana i ulega odblokowaniu w 14 dniu od dnia zablokowania środków.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

1. Zmiana rezerwacji jest możliwa na więcej niż 7 dni przed przyjazdem, wyłącznie, gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. Nie ma możliwości zmiany terminu rezerwacji jeśli została ona dokonana jako rezerwacja bezzwrotna.

2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu), Staywin ma prawo zatrzymać całą opłatę za rezerwację. 

3. Jeśli Klient odstępuje od umowy nie z winy Staywin, ponosi on całkowity koszt rezerwacji. W takim przypadku opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi. 

§ 5
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Staywin
1. Zmiana rezerwacji przez Staywin jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Staywin. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody przez dostawców tych mediów bez winy Staywin. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Staywin ma obowiązek zaproponować Klientowi inny apartament lub inny termin najmu albo odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za rezerwację, jeśli została pobrana. 
2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Staywin zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu, w tej samej miejscowości. W przypadku braku zgody Klienta na apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Staywin ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę.
3. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji przez Staywin z przyczyn niewymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej, Staywin ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę za rezerwację apartamentu. 

§ 6
Zasady pobytu Klienta w apartamencie
1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru apartamentu o ustalonej przez strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny pracy biura Staywin, Klient ma obowiązek powiadomić o tym Staywin, co najmniej 24 godziny przed przyjazdem. W przypadku przyjazdu po godzinach pracy biura obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 pln.
2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 10.30 lub innej godziny ustalonej ze Staywin, Klient jest zobowiązany zwrócić Staywin klucze od apartamentu.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
5. Palenie w Apartamencie, na balkonie lub tarasie jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 400, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
7. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona, jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej lub w Potwierdzeniu Rezerwacji.
8. Klient zobowiązuje się do nie przetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że zgodnie z par. 3 pkt. 5 uzgodniono inaczej)
9. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia ich czasowego zameldowania w Apartamencie przez Staywin, okazując stosowne dokumenty (dowód osobisty, paszport).
10. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie. Klient zobowiązany jest zgłosić Staywin wszelkie braki wyposażenia lub usterki zauważone w apartamnecie w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania kluczy do Apartamentu. Nie zgłoszenie braków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że apartament jest wolny od usterek i w pełni wyposażony. 
11. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących, nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Apartamencie.
12. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamencie oraz osobom trzecim zarówno w Apartamencie jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Staywin o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
13. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Staywin blokuje na karcie Klienta kaucję, o której mowa w § 3 ust. 10, podczas wydawania kluczy do Apartamentu. Kaucja podlega odblokowaniu w 14 dniu od momentu jej zablokowania, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód. 
14. W przypadku szkód wyrządzonych przez Klienta lub inne osoby przebywające w Apartamencie, podczas najmu Apartamentu przez Klienta, w substancji bądź wyposażeniu Apartamentu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Klienta poprzez zatrzymanie przez Staywin części lub całość kaucji i/lub obciążenie karty kredytowej Klienta. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe.
15. Potrącenie należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń przez Staywin z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję. Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Staywin.
16. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 500 złotych.

§7. Zakończenie pobytu
1. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany opuścić lokal do godziny 10.30
2. Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych do biura STAYWIN

§8. Reklamacje
1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia Klienta dotyczące:
a. warunków pobytu w wynajętym Apartamencie odbiegających od standardu określonego w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.staywin.pl
b. standardów obsługi Klienta
c. zależnych od Staywin okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w Apartamencie.
2. Reklamacje winny być zgłaszane Staywin w formie pisemnej, ustnej (poprzez zgłoszenie telefoniczne lub osobiste w biurze) lub mailowo. 
3. Wnoszący reklamację w formie pisemnej lub mailowej, winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.
5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Staywin.

§ 9
Ograniczenie odpowiedzialności
1. Staywin nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.staywin.pl z przyczyn niezależnych od Staywin. Staywin może zawiesić dostęp do serwisu www.staywin.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
2. Zarówno Staywin jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
3. Zarówno Staywin jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, z przyczyn nieleżących po stronie Staywin lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.