WARUNKI REZERWACJI IOGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA.

Informujemy, że na sąsiedniej działce obok Toruńskiej 15 i Chmielnej 71 trwają prace budowlane. Za ewentualne niedogodności z góry przepraszamy.

Stay-Win.pl Bartosz Wilczyński – firma, pod którą Bartosz Wilczyński (zwany dalej „Stay-Win”), będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, prowadzi działalność gospodarczą, z siedzibą w Gdańsku 80-453, ul. Kunickiego 39, numer NIP:5842430933.
Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Stay-Win.
Apartament lub Lokal – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej stay-win.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali(zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Stay-Win, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Stay-Win.
2. Stay-Win oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
3. Zawierając umowę najmu ze Stay-Win, Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr. 133/1997 pozycja 833).

§ 2
Rezerwacja
1. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej www.stay-in.pl.
2. Rezerwacje Apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.stay-in.pl, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient, po rezerwacji Apartamentu, otrzymuje drogą e-mailową (na adres e-mailowy wskazany przez Klienta przy rezerwacji Apartamentu) potwierdzenie dokonania rezerwacji Apartamentu (zwane dalej „Potwierdzeniem Rezerwacji””), zawierające opis Apartamentu, miejsce, czas i opłatę za najem oraz sposób zapłaty. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail Klient ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z centrum rezerwacji w ciągu 24h. Potwierdzenie Rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu Apartamentu na warunkach określonych w Potwierdzeniu Rezerwacji i w niniejszych Ogólnych Warunkach, które stanowią integralną część umowy najmu.
4. Zdjęcia i opisy na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

§ 3
Opłata za usługę i warunki płatności:
1. Opłata za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w Potwierdzeniu Rezerwacji (§ 2 ust. 3 Ogólnych Warunków).
2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w Potwierdzeniu Rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług.
3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje:
a) opłatę rezerwacyjną, która jest bezzwrotną opłatą za rezerwację i przygotowanie Apartamentu do wynajmu i która stanowi 30% opłaty za usługę wynajmu Apartamentu;
b) opłatę za udostępnienie Apartamentu w celu pobytu liczby osób uzgodnionej w Potwierdzeniu Rezerwacji, pranie pościeli i ręczników oraz sprzątanie końcowe, która stanowi 70% opłaty za usługę wynajmu Apartamentu.
4. Opłata za usługę nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.
5. Dokonując rezerwacji on-line Klient wpłaca opłatę rezerwacyjną w sposób wskazany na stronie www.stay-in.pl, to jest kartą kredytową, Pay Pal albo przelewem bankowym w ciągu 3 dni (72 godzin)od otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
6. Dokonując rezerwacji droga elektroniczną lub telefonicznie, Klient zobowiązany jest, w ciągu 3 dni (72 godzin) od otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji, wpłacić, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji, opłatę rezerwacyjną (30% opłaty za usługę wynajmu Apartamentu – § 3 ust. 3a Ogólnych Warunków),.
7. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej zgodnie z punktem 5 lub 6 powyżej, rezerwacja ulega anulowaniu a umowa pomiędzy Klientem a Stay-Win uważana jest za niezawartą.
8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie przywraca rezerwację, o ile Stay-Win nadal dysponuje wolnymi miejscami.
9. Pozostałą część opłaty stanowiącą 70% opłaty za usługę wynajmu Apartamentu, o której mowa w § 3 ust.3b Ogólnych Warunków, można zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu Rezerwacji, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem najmu albo gotówką na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania, przed odbiorem kluczy do Apartamentu. Bądź może ona zostać pobrana przez Stay-Win za pomocą karty kredytowej, w przypadku, kiedy klient przekaże dane z karty do Stay-Win.
10. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Stay-Win ma prawo pobrać od Klienta kaucję w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta. Wysokość kaucji wynosi od 200,00 zł do 500,00 zł w zależności od wielkości Apartamentu.

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta
1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie.
2. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem zmiana terminu rezerwacji odbywa się bez dodatkowych opłat, pod warunkiem dostępności apartamentów.
3. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu), Stay-Win ma prawo zatrzymać opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 3 ust. 3a Ogólnych Warunków.
4. Jeśli Klient odstępuje od umowy nie z winy Stay-Win, ponosi on całkowity koszt rezerwacji. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 5
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Stay-Win
1. Zmiana rezerwacji przez Stay-Win jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Stay-Win. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody przez dostawców tych mediów bez winy Stay-Win. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Stay-Win ma obowiązek zaproponować Klientowi inny Apartament lub inny termin najmu albo odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Stay-Win zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Stay-Win ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną oraz inne kwoty wpłacone na poczet umowy najmu Apartamentu.
3. W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji przez Stay-Win z przyczyn niewymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej, Stay-Win ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną oraz inne kwoty wpłacone na poczet umowy najmu Apartamentu oraz zapłacić karę umowną w wysokości opłaty rezerwacyjnej przewidzianej dla danego Apartamentu.

§ 6
Zasady pobytu Klienta w Apartamencie
1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny pracy biura Stay-Win, Klient ma obowiązek powiadomić o tym Stay-Win, co najmniej 24 godziny przed przyjazdem.
2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10.30 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 10.30 lub innej godziny ustalonej ze Stay-Win, Klient jest zobowiązany zwrócić Stay-Win klucze od Apartamentu.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
5. Palenie w Apartamencie jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 300, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
7. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona, jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej lub w Potwierdzeniu Rezerwacji.
8. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej ze Stay-Win).
9. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia ich czasowego zameldowania w Apartamencie przez Stay-Win, okazując stosowne dokumenty (dowód osobisty, paszport).
10. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie. W Apartamencie znajduje się pisemne zestawienie wyposażenia, z którym Klient powinien się zapoznać. Klient zobowiązany jest zgłosić Stay-Win wszelkie braki wyposażenia w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania kluczy do Apartamentu. Nie zgłoszenie braków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że wyposażenie jest kompletne i znajduje się w dobrym stanie.
11. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Apartament, jak i w mieszkaniach sąsiadujących, nie wynikające z normalnego użytkowania Apartamentu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Apartamencie.
12. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych w Apartamencie oraz osobom trzecim zarówno w Apartamencie jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Stay-Win o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
13. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Stay-Win ma prawo pobrać od Klienta kaucję, o której mowa w § 3 ust. 10, podczas wydawania kluczy do Apartamentu. Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Lokalu, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Klienta okaże się niemożliwe Stay-Win zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu 3 dni od daty zwrotu kluczy przez Klienta i zwrotu kaucji na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni od daty opuszczenia Apartamentu przez Klienta.
14. W przypadku szkód wyrządzonych przez Klienta lub inne osoby przebywające w Apartamencie, podczas najmu Apartamentu przez Klienta, w substancji bądź wyposażeniu Apartamentu lub częściach wspólnych budynku, wynikających z niewłaściwego jego użytkowania, koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Klienta poprzez zatrzymanie przez Stay-Win części lub całość kaucji i/lub obciążenie karty kredytowej Klienta. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o lokalne ceny rynkowe.
15. Potrącenie należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń przez Stay-In z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję. Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę na pokrycie wyrządzonych szkód w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Stay-Win.
16. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł

§7. Zakończenie pobytu
1. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić Stay-Win wynajmowany Apartament w celu skontrolowania jego stanu.
2. Dokładny termin i godzina wymeldowania z Apartamentu powinna zostać dodatkowo potwierdzona telefonicznie na dzień przed wyjazdem osobie odpowiedzialnej za rezerwacje, wskazanej przez Stay-Win.
3. Klient ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu Apartamentu oraz jego wyposażenia.
4. Przed opuszczeniem Apartamentu Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych.

§8. Reklamacje
1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia Klienta dotyczące:
a. warunków pobytu w wynajętym Apartamencie odbiegających od standardu określonego w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.stay-win.pl
b. standardów obsługi Klienta
c. zależnych od Stay-Win okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w Apartamencie.
2. Reklamacje winny być zgłaszane Stay-Win w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej.
3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.
5. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Stay-Win.

§ 9
Ograniczenie odpowiedzialności
1. Stay-Win nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.stay-win.pl z przyczyn niezależnych od Stay-Win. Stay-Win może zawiesić dostęp do serwisu www.stay-win.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
2. Zarówno Stay-Win jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
3. Zarówno Stay-Win jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie, z przyczyn nieleżących po stronie Stay-Win lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.